Zbiory Instytutu Filologii Klasycznej

Biblioteka czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00 - 15.00; w poniedziałki, środy i czwartki czynna w godz. 10.00-16.00.

 

Zamawianie książek w katalogu bibliotecznym, czyli https://katalogi.uj.edu.pl/

 

 

Kontakt: 12 664 76 60

mgr Olga Donigiewicz, e-mail: olga.donigiewicz@uj.edu.pl

Zbiory Instytutu Filologii Klasycznej - regulamin

Regulamin Biblioteki Wydziału Filologicznego
– Zbiory Filologii Klasycznej, ul. Łojasiewicza 6

§ 1

Prawo do korzystania z Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki mają:

 1. Studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UJ;
 2. Doktoranci UJ;
 3. Pracownicy UJ;
 4. Pracownicy i studenci innych uczelni w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
 5. Inne osoby po uzyskaniu zgody bibliotekarza – tylko na miejscu w czytelni – na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

§ 2

 1. Wejście do pomieszczeń Biblioteki jest możliwe po pozostawieniu w szatni okryć wierzchnich.
 2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów oraz prowadzenia głośnych rozmów (w tym przez telefony komórkowe).
 3. Czytelnicy zamawiają książki u Bibliotekarza, korzystając z katalogu komputerowego i/lub kartkowego.
 4. Studentów obowiązuje wpis do Biblioteki na dany rok akademicki oraz rozliczenie za poprzedni rok akademicki (zamknięcie konta i otwarcie konta na nowo w nowym roku). Studenci są zobowiązani rozliczyć się z wypożyczonych książek do 30 września każdego roku kalendarzowego, aby otrzymać wpis do systemu USOS potwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki (tzw. obiegówka).
 5. Studenci nie zapisani do Biblioteki na dany rok akademicki nie mogą korzystać z Wypożyczalni.

§ 3

Biblioteka Wydziałowa udostępnia zbiory:

 1. na miejscu w czytelni;
 2. przez wypożyczanie na zewnątrz za pomocą rewersów.
 3. Maksymalną liczbę wypożyczonych materiałów oraz okres wypożyczenia określają limity dla poszczególnych grup Użytkowników, ujęte w Załączniku  do niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownicy mają prawo do prolongaty wypożyczonych materiałów, której należy dokonać przed terminem zwrotu - osobiście w Bibliotece Wydziałowej (należy mieć książki ze sobą). Prolongatę po raz drugi i kolejny można uzyskać, jeżeli na dane woluminy nie oczekują inni Czytelnicy.
 5. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci i doktoranci kończący studia lub opuszczający Uczelnię, a będący Użytkownikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Wydziałowej.
 6. Użytkownicy odpowiadają materialnie za zgubienie lub uszkodzenie udostępnionych zasobów. Każdorazowo o formie rekompensaty decyduje Kierownik Biblioteki.
 7. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki Wydziałowej może udzielić zgody na zwiększenie limitu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 8. Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego regulaminu, a w szczególności nie przestrzegający terminu zwrotu wypożyczonych dzieł mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z Wypożyczalni i/lub Czytelni na stałe lub okresowo.

§ 4

 1. Korzystający ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów i urządzeń. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy je bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi. Dotyczy to również nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania.
 2. Zabrania się instalowania na komputerach jakiegokolwiek oprogramowania. Wszystkie zainstalowane przez Użytkowników programy i zapisane na dyskach twardych dane są samoczynnie kasowane z chwilą automatycznego wyłączenia się komputera.
 3. Nie wolno przenosić sprzętu elektronicznego na inne stanowiska.
 4. Korzystanie z zasobów Internetu musi się odbywać zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami etycznymi. Naruszenie zasad etycznych przez Użytkownika w trakcie korzystania z zasobów Internetu powoduje natychmiastowe usunięcie Użytkownika z pomieszczeń Biblioteki Wydziałowej. Kolejne naruszanie zasad etycznych skutkuje zawieszeniem praw czytelniczych oraz sporządzeniem wniosku o postępowanie dyscyplinarne wobec Użytkownika do Dziekana Wydziału Filologicznego UJ.

§ 5

Pracownicy Biblioteki Wydziałowej są zobowiązani do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.) tzn., że nie ujawnią nikomu danych osobowych Użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej UJ

Załącznik do Regulaminu

Załącznik do Regulaminu Biblioteki Wydziału Filologicznego
(Biblioteka Filologii Klasycznej UJ)

 

Czytelnik

Okres wypożyczenia do domu

Okres prolongaty

Ilość egzemplarzy

Student Wydziału Filologicznego

30 dni

30 dni

6

Doktorant UJ

30 dni

30 dni

15

Pracownik naukowy UJ

90 dni

60 dni

20