INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Termin: 01.06.2018

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”)

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,
    ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
  2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój 31, e-mail: iod@uj.edu.pl, tel.: 12 663 12 25.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej w danym roku akademickim na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wykonywania transakcji wypożyczeń/zwrotów zarówno w wypożyczalniach jak i w czytelniach.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej na kolejny rok akademicki. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z Biblioteki.
  5. Pani/Pana dane będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zautomatyzowane wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień o terminie zwrotu wypożyczonego dzieła oraz upomnień, wykonywanie transakcji wypożyczeń/zwrotów w systemie bibliotecznym) oraz tradycyjnie - realizacja zamówień ustnych do wypożyczalni miejscowej, międzybibliotecznej i czytelni.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub przez okres korzystania ze zbiorów Biblioteki.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Aby sprostować bądź usunąć dane należy o tym fakcie powiadomić Bibliotekę w celu wprowadzenia zmian przez uprawnionych pracowników.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
Data opublikowania: 01.06.2018
Osoba publikująca: Monika Curyło